Auto Game

Phát triển phần mềm hỗ trợ chơi game online

Studio Game

Phát triển lĩnh vực Game Online: WebGame, Mobile Game